پروژه در حال تکمیل است…

جزئیات پروژه:

وردپرس

در ساخت این وبسایت از سیستم وردپرس بهره گرفته شد

قالب وردپرس فلتسام

 

در طراحی این وبسایت از پوسته قدرتمند BE فلتسام و صفحه ساز قدرتمندش استفاده شده است.

 

l

کد نویسی استاندارد

در طراحی این وبسایت از کد نویسی های html5 و css3 به صورت استاندارد جهانی استفاده شده.

سیستم ووکامرس

برای راه اندازی قسمت فروشگاه این وبسایت از سیستم عظیم ووکامرس بهره گرفته شد.

%

میزان تکمیل پروژه